Limity na gwarancje dla naszych klientów zawieramy z ubezpieczycielami, którzy mają wzory akceptowane przez kluczowych kontrahentów, oferują konkurencyjne warunki oraz sprawnie działają.

Dla większości naszych klientów prowadzimy co najmniej po dwie umowy o limit, co pozwala na bardziej elastyczne korzystanie z limitów oraz zabezpiecza przed następującymi zagrożeniami:

– ubezpieczyciele czasami wycofują się całkowicie ze sprzedaży gwarancji dla całego rynku lub określonych branż (np. PZU w 2012 roku);

– ubezpieczyciele czasami ograniczają sprzedaż gwarancji, np. tylko określonych kwot (np. Warta w 2020 roku)

– ubezpieczyciel może być pozbawiony zezwolenia na sprzedaż wszystkich lub określonych rodzajów ubezpieczeń lub gwarancji (np. TUW Medica w 2019 roku);

– niektórzy ubezpieczyciele bywają nieakceptowaniu przez danego beneficjenta z uwagi np. na wcześniejsze spory problemy z uruchomieniem gwarancji;

– umowy o limit dają ubezpieczycielowi dość szerokie prawo do odmowy wystawienia konkretnej gwarancji, np. z powodu negatywnej oceny beneficjenta, inwestycji lub kontraktu;

– umowy o limit zawierają czasami podlimity na poszczególne rodzaje gwarancji czy pojedyncze gwarancji i nie każdy kontrakt może się w tych podlimitach zmieścić.

Poszukując ofert limitu na gwarancje dla Twojej firmy zbadamy i oszacujemy wielkość potrzebnego limitu oraz szacunkowe maksymalne wartości potencjalnych gwarancji. Przeanalizujemy rodzaje wykonywanych kontraktów, ich wielkości, okresy realizacji oraz okresy udzielanych gwarancji jakości i rękojmi. Uwzględnimy także plany Twojej firmy, tak aby limity mogły być wykorzystywane efektywnie.

Poniżej możesz zapoznać się z poszczególnymi krokami zawarcia umowy o limit na gwarancje kontraktowe dla Twojej firmy:

Procedura zawarcia umowy o limit na gwarancje kontraktowe

Podczas spotkania lub zdalnie zbieramy niezbędne informacje o Twojej firmie: rodzaje wykonywanych prac/usług, kontrahenci, doświadczenie oraz plany. Na tej podstawie szacujemy wysokość potrzebnego limitu oraz wielkości pojedynczych gwarancji ich maksymalne okresy obowiązywania. Na tym etapie ustalamy także wstępnie ocenę sytuacji finansowej firmy i jeżeli nie daje ona podstaw do uzyskania potrzebnego limitu to także możliwe formy dodatkowego (poza wekslami) zabezpieczenia regresu (np. poręczenie, zastaw, hipoteka, kaucja).

Zbieramy dokumenty rejestrowe, sprawozdania finansowe, zaświadczenia, opinie, referencje oraz inne dokumenty w zależności od formy prawnej oraz rodzaju księgowości, a także dane do naszej uniwersalnej ankiety, które później posłużą nam do wypełniania wniosków ubezpieczycieli. Dokumenty, które są dostępne w publicznych rejestrach (CEIDG, REGON, KRS, księgi wieczyste) oraz na stronach internetowych (referencje, informacje o przetargach) zbieramy bez angażowania klienta. Sprawdzamy pozyskane dokumenty i dygitalizujemy je.

Na tym etapie przygotowujemy slip zawierający opis potrzeb Twojej firmy w zakresie gwarancji i kierujemy go do wszystkich ubezpieczycieli, którzy mogą złożyć ofertę. Następnie negocjujemy pozyskane propozycje, tak aby uzyskać maksymalnie wysokie limity oraz atrakcyjne warunki finansowe.

Ostateczne oferty zbieramy w analizie porównawczej zawierającej wszystkie istotne postanowienia umów o limit. Na tej podstawie sporządzamy rekomendację brokerską wskazującą najbardziej korzystne z ofert wraz z uzasadnieniem takiego wyboru.

Koordynujemy cały proces podpisania umów i ustanowienia zabezpieczeń. Na początku uzgadniamy treść dokumentów, a następnie w zależności od ubezpieczyciela ustalamy dogodny termin podpisania umowy oraz ustanowienia zabezpieczeń. Cześć ubezpieczycieli wymaga obecności swojego pracownika przy podpisywaniu weksli, a cześć zgadza się na złożenie tych podpisów w obecności brokera lub notariusza. Po złożeniu weksli przekazujemy klientowi potwierdzenie ich złożenia u ubezpieczyciela.

Przekazujemy wskazanym pracownikom Twojej firmy komplet informacji na temat zawartych umów o limity, wzory gwarancji oraz procedur związanych z wystawianiem gwarancji ubezpieczeniowych. Informacje te będą stale dostępne na koncie klienckim naszego systemu informatycznego. Dla osób, które potrzebują dodatkowego wsparcia przeprowadzamy szkolenie stacjonarne lub online.

Na bieżąco monitorujemy wykorzystanie wszystkich limitów i jak tylko jest to potrzebne podejmujemy negocjacje o ich zwiększenie oraz poszukujemy nowych limitów. Dodatkowo sprawdzamy regularnie czy ubezpieczyciele zmieniają i w jaki sposób swoje oferty w zakresie gwarancji oraz czy nie występuje ryzyko wycofania się danego gwaranta z rynku.

Monitoring obejmuje także przypominanie o okresowym aktualizowaniu informacji oraz sprawozdań kwartalnych , zaświadczeń z ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego i opinii bankowych.