Ile kosztuje gwarancja ubezpieczeniowa

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czy są opłaty za przyznanie limitu?
  • Czy ubezpieczyciel obciąża opłatami za niewykorzystany limit?
  • Kiedy i jak często płaci się składkę za gwarancję?
  • W jaki sposób oblicza się składkę za gwarancje?
  • Ile wynoszą składki minimalne i kiedy mają zastosowanie?

Ile kosztuje limit?

Pytanie niemal zawsze pojawia się w rozmowach z nowymi klientami i dość często nie mogą oni od razu uwierzyć w odpowiedź jaką od nas słyszą.

ZERO!

Tak, tyle wynoszą koszty związane z posiadaniem limitów na gwarancje kontraktowe. Dzieje się tak dlatego, że ubezpieczyciele nie pobierają takich opłat jak (inaczej niż np. banki):

  • opłata przygotowawcza
  • prowizja za przyznanie limitu
  • opłaty za utrzymywanie limitu
  • opłaty za niewykorzystywanie przyznanego limitu

Jeżeli Twoja firma nie będzie wnioskowała o żadną gwarancję, to ubezpieczyciel nie będzie naliczał żadnych składek. Pojawią się one tylko wówczas, gdy będzie wystawiona gwarancja. Między innymi z tego powodu większość naszych klientów posiada więcej niż jeden limit. Rozwiązanie to ma więcej zalet o czym możesz przeczytać TUTAJ.

To pewnie brzmi zbyt dobrze, więc dla jasności sprawy warto dodać, że koszty pozaubezpieczeniowe mogą pojawić na etapie zawierania umowy o limit i mogą one dotyczyć w zasadzie tylko jednej kwestii – zabezpieczenia regresu i to tylko w przypadku, gdy ubezpieczyciel będzie wymagał czegoś więcej niż weksli, poręczeń lub przewłaszczenia. Mogą to być zatem koszty ustanowienia hipoteki, zastawu rejestrowego, wyceny mienia oraz koszty notarialne (np. przy składaniu podpisów na wekslach w obecności notariusza).

Jak obliczać koszt gwarancji i ile tak naprawdę one kosztują?

W obiegu jest kilka mitów na temat tego, że gwarancje są nie tylko trudno dostępne, ale także drogie. Pierwszy kontakt z tym instrumentem może być czasami problematyczny i może niekorzystnie zapisać się w pamięci – zwłaszcza jeżeli nie było czasu na odpowiednie rozpoznanie rynku i wszystko było załatwiane pod presją czasu.

Jeżeli podejdziemy do sprawy metodycznie i na chłodno to okaże się, że sposób w jaki obliczane są składki za gwarancji jest bardzo prosty. Dosłownie w kilku krokach można wyliczyć ile będzie kosztować cała operacja.

Podstawową zasada jest naliczanie składek proporcjonalnie do okresu obowiązywania gwarancji. Różnice pomiędzy ubezpieczycielami są jedynie takie, że część liczy z dokładnością co do dnia, część za każde rozpoczęte 30 dni, a reszta za każdy rozpoczęty miesiąc. Nie ma to na szczęście bardzo istotnego wpływu na finalną cenę gwarancji.

PRZYKŁAD 1:

Rodzaj gwarancji: wadialna (przetargowa)
Suma gwarancyjna: 50 000 zł
Okres obowiązywania: 60 dni
Stawka: 0,3% za każde rozpoczęte 30 dni
SKŁADKA = 50 000 zł x 2 x 0,3% = 300 zł

PRZYKŁAD 2:

Rodzaj gwarancji: należytego wykonania kontraktu
Suma gwarancyjna: 250 000 zł
Okres obowiązywania: 480 dni
Stawka: 1,8% / rok naliczanie proporcjonalnie co do dnia
SKŁADKA = 250 000 zł x 1,8% x (480 dni / 365 dni) = 5 918 zł

Druga zasada dotyczy częstotliwości opłat za gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciele pobierają składki jednorazowo przed wydaniem gwarancji i nie ma od tej zasady żadnych wyjątków. Dotyczy to zarówno gwarancji z jednym ryzykiem, jak i gwarancji łączonej dobrego wykonania, gdzie za jednym zamachem wystawiane jest zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek. Jest to jedyna wada gwarancji łączonej – posiada ona za to szereg zalet, które przesądzają o tym, że większość naszych klientów wybiera ten rodzaj zabezpieczenia.

Składka minimalna

Trzecią zasadą jest występowanie składek minimalnych. Każdy z ubezpieczycieli określa je w innej wysokości, czasami różnicując jeszcze je w zależności od rodzaju gwarancji. Wynoszą one od 250 zł do 1 000 zł, przy czym najczęściej jest od 350 do 500 zł.

Składka minimalna oznacza, że jeżeli z wyliczenia według stawki % wyjdzie mniej, to koszt gwarancji będzie wtedy równy składce minimalnej. Nie nalicza jej się za rok, ale za cały okres trwania gwarancji.

W przykładzie 1 powyżej, gdyby składka minimalna dla gwarancji przetargowej wynosiła 400 zł, to dokładnie taki byłby koszt gwarancji, chociaż z wyliczenia wg stawki wychodziło o 100 zł mniej. Zastosowanie składek minimalnych może zatem powodować, że dla małych gwarancji (np. wadium na 5 000 zł) będzie to mało opłacalne.

W przykładzie 2 powyżej składka minimalna nie miałaby zastosowania i ubezpieczyciel pobrałby 5 918 zł za gwarancję należytego wykonania kontraktu.

Jakie są stawki za gwarancje na rynku?

Rynek gwarancji ubezpieczeniowych podlega ciągłym zmianom wraz z sygnałami płynącymi z branży budowlanej, z sektora bankowego oraz w zależności od danych makroekonomicznych. Wraz z wahaniami koniunktury zmieniają się zarówno ceny gwarancja, jak i kryteria oceny firm, wielkości przyznawanych limitów oraz zakres wymaganych zabezpieczeń.

Oprócz powyższych, bardzo istotnym czynnikiem jest wielkość i doświadczenie danej firmy oraz jej kondycja finansowa. Dlatego też stawki za gwarancje dla poszczególnych przedsiębiorstw mogą się od siebie znacznie różnić.

Najniższe stawki, dla najlepiej ocenianych firm znajdują się poniżej 1% w skali roku, podczas gdy dla tych które są na granicy akceptowalności ryzyka, stawki te mogą wynosić 4%.

Zalecamy, aby przy szacowaniu kosztów gwarancji bez rozpoznania rynku, przyjmować stawkę 3% dla firm z obrotami do 10 mln zł, dla firm z obrotami od 10 do 30 mln zł – 2,5%, a dla większych 2%.

Chcesz policzyć ile kosztowałaby gwarancja dla Twojej firmy i czy będzie to opłacalne? Umów się na bezpłatną konsultację:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *